USG

Цени с ДДС

Dropdown arrow
User icon
Favorites
Cart

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА КЪМ ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Обхват

Настоящите Общи условия за продажба към търговци на едро („Общите условия за търговци на едро“) регламентират отношенията при търговска продажба на Стоки и/или Услуги между Търговеца и клиентите, които ги закупуват с цел препродажба към трети лица. Общите условия за търговци на едро се прилагат при търговските продажби, извършени при сключване на договор за търговска продажба от разстояние чрез средства за комуникация и по договор за рамков договор за периодични доставки на едро, доколкото не е уговорено друго.

 

1.2. Търговец

Търговецът е Кооперация „Панда“, ЕИК: 000885099 („Търговеца“) със седалище и адрес за упражняване на дейността в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 139 (Централен офис).

 

1.3. Влизане в сила

1.3.1. Настоящите Общи условия за търговци на едро влизат в сила на 01.09.2023 г. чрез публичното им оповестяване на Платформата www.usg.bg и заменят изцяло общите условия, които са публикувани на https://www.usg.bg/obshti_usloviq в раздел Търговци на едро в Платформата.

1.3.2. След изтичане на срока по т.1.3.1, Търговецът ще прилага тези Общи условия за търговци на едро за всяка продажба на стоки и/или услуги от Кооперация „Панда“ към всички търговци на едро, за които не е налице неприложимост съгласно т.1.7 по-долу.

 

1.4. Промени

1.4.1. В случай на извършване на промени в Общите условия за търговци на едро, Търговецът ще предостави единния текст на новите Общи условия за търговци на едро като го публикува на интернет адрес www.оffice1.bg и същия ден го изпрати като линк със съобщение до посочения от търговеца на едро имейл адрес,предоставен при предишна покупка на Стоки и/или Услуги от Кооперация „Панда“. Посочените в предходното изречение средства за електронна комуникация се приемат от юридическите лица като подходящ начин за обявяване на информацията за промяна на Общите условия за търговци на едро, който предоставя възможност на търговеца на едро да се запознае със съдържанието им.

1.4.2. Ако Търговецът не разполага с имейл адрес на търговеца на едро - съобщението за промяна на Общите условия за търговци на едро ще се счита за предадено на датата на предоставяне от Търговеца на единния текст на новите Общи условия за търговци на едро чрез публикуване на интернет адрес www.оffice1.bg

1.4.3.Промените в Общите условия за търговци на едро влизат в сила 30 (тридесет) дни след деня на предоставяне от Търговеца на единния текст на новите Общи условия за търговци на едро по реда на т.1.4.1 по-горе. Промените не се прилагат за договорите, сключени между Търговеца и юридическите лица преди промяната на Общите условия за търговци на едро.

 

  1. 5. Приложимост при сключен рамков договор за доставки на едро

1.5.1. Рамков договор за доставки на едрое всеки сключен между Търговеца и търговец на едро договор, в който са уредени отношенията на страните по повод доставките на Стоки и/или Услуги към търговеца на едро с цел препродажба към трети лица.

1.5.2. Клаузите на Общите условия за търговци на едро са приложими във всички случаи на продажби Стоки и/или Услуги към търговци на едро, доколкото в сключения между Търговеца и търговец на едро рамков договор за доставки на едро не е предвидено друго.

1.5.3. При несъответствие между клауза в Общите условия и клауза в рамков договор за доставки на едро, прилага се клаузата в рамковия договор.

 

1.6. Използвани термини

Търговец на едро: клиент, който закупува от Търговеца Стоки и/или Услуги с цел препродажба към трети лица

Платформата: онлайн магазина на Търговеца с домейн www.usg.bg, където регистрираните с акаунт търговци на едро могат да създават онлайн поръчки за покупка Стоки и/или Услуги при условията на дистанционна продажба

Стоки: всички стоки и продукти от портфолиото на Търговеца, публикувани на Платформата като налични и/или предлагани от Търговеца

Продукт по заявка: продукт, който не се поддържа в наличност или на склад от Търговеца, доставката му се извършва в по-дълъг срок и продажбата му е обвързана с предварително изпълнение на определени условия от търговеца на едро - авансово предплащане и създаване на онлайн поръчка през Платформата или потвърждение на поръчката в писмен вид. Продуктът по заявка може да се предлага за продажба към търговци на едро чрез публикуване на Платформата или чрез изпращане на индивидуална оферта.

Стоки на изплащане: Стоки, за които Търговецът е предоставил отложено или разсрочено плащане

Услуги: извършване на транспорт, доставка, разнос и монтаж на Стоки, услугите от раздел Copy & Print център от секция Услуги на Платформата и всякакви други извършвани от Търговеца услуги

Търговска продажба от разстояние: всяка продажба на Стоки и/или Услуги, извършена от Търговеца към търговеца на едро чрез средства за комуникация от разстояние

Средства за комуникация:

1) обаждания по телефона

2) писмена кореспонденция по имейл между търговци на едро и представители на Търговеца

3) онлайн поръчка през Платформата от търговец на едро с регистриран акаунт в нея

4) посещение на място при търговеца на едро, в резултат на което представител на Търговеца изготвя оферта и/или проформа фактура

Връщане на стоки по търговска продажба от разстояние: правото на търговец на едро да върне на Търговеца закупена при търговска продажба от разстояние Стока в предвидените в Общите условия за търговци на едро случаи

Формуляр за връщане на стоки по търговец на едро: Приложение № 1 към Общите условия за търговци на едро

Куриер: дружество, извършващо куриерски услуги в страната за доставка на стоки до посочен адрес

Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало по време или след продажба към юридически лица.

 

1.7. Лични данни

Търговецът обработва всички събрани лични данни на субекти за контакт с юридическите лица в съответствие със Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 за целите и приетата Политика за поверителност на личните данни, публично достъпна на интернет адрес https://www.usg.bg/poveritelnost   

 

1.8. Неприложимост

Общите условия за продажба към търговци на едро не са приложими за продажбите на Търговеца към:

1) физически лица, имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги, както и за продажба на стоки, а именно - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон, действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

2) юридически лица, закупуващи Стоки и/или Услуги само за нуждите на упражняваната от тях дейност

3) възложители по ЗОП, когато Стоките и/или Услугите се изпълняват от Търговеца на база сключен договор

за възлагане на обществена поръчка

4)  юридически лица, имащи сключен договор за франчайзинг с Търговеца.

 

РАЗДЕЛ II. ТЪРГОВСКИ ПРОДАЖБИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

2. Сключване на договор за търговска продажба от разстояние

2.1. Договор за търговска продажба от разстояние e всяка продажба на Стоки и/или Услуги, извършена от Търговеца към търговец на едро чрез средства за комуникация по облигационно/договорно отношение.

2.2. Преди Търговецът и търговецът на едро да бъдат обвързани от сключен договор за търговска продажба от разстояние, Търговецът е длъжен след ползване на средството за комуникация да предостави на търговеца на едро по ясен и разбираем начин на траен носител - оферта с единични цени и артикулни номера на стоките, по които търговецът на едро може да получи чрез Платформата следната преддоговорна информация:

2.2.1. Основните характеристики и естеството на Стоките и/или Услугите, включени в предложението за търговска продажба от разстояние

2.2.2. Данните за Търговеца: наименованието,седалище и адрес на управление, телефонен номер, адрес на електронна поща

2.2.3. Продажна цена към търговец на едро на Стоките и/или Услугите в български лева или евро без ДДС, включително всички дължими допълнителни разходи за транспорт, доставка, разнос и/или монтаж

2.2.4. Условията за плащане, доставка, изпълнение и датата, на която Търговецът се задължава да достави Стоките или да извърши Услугите (респ. Срокът, ако точна дата не може да бъде определена)

2.3. Предложението на Търговеца за продажба на Стоки и/или Услуги, изпратено към търговец на едро с цел сключване на договор за търговска продажба от разстояние обвързва Търговеца за съдържанието и срока на валидност на предложението.

2.4. Всеки договор за търговска продажба от разстояние се сключва между Търговеца и търговец на едро чрез използване на средствата за комуникация, посочени в Общите условия за търговци на едро.

2.5. Всеки договор за търговска продажба от разстояние се смята за валидно сключен и обвързващ страните, след като Търговецът получи от търговеца на едро приемане на предложението за продажба на Стоки и/или Услуги, като приемането е задължително писмено за:

2.5.1. Стоки с обозначен в Платформата статус „Продукт по заявка“

2.5.2. Стоки, изработени по поръчка на търговеца на едро или съобразно неговите индивидуални изисквания

2.5.3. Стоки, които не са изложени в Платформата

2.6. След приемане на предложението по реда на т.2.5, търговецът на едро се съгласява да приеме и плати пълната стойност на Стоките и/или Услугите от предложението на Търговеца за сключване на договор за търговска продажба от разстояние.

 

3. Право на връщане на стоки по търговска продажба от разстояние

3.1. Търговецът на едро има право да върне без да дължи обезщетение или неустойка и без да понася каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи за връщане по куриер всяка закупена от Търговеца Стока при търговска продажба от разстояние, която не е разопакована от фабричната си опаковка, има пълна окомплектовка и не е използвана, с изключение на:

3.1.1. Стоки, изработени по поръчка на търговеца на едро или съобразно неговите индивидуални изисквания

3.1.2. Стоки, обозначени на Платформата като „Продукт по заявка“

3.1.3. Стоки, които се доставят в разглобено състояние и тяхното инсталиране/сглобяване/монтаж са извършени

3.1.4. Стоки, които не са изложени в Платформата

3.1.5. Стоки, по отношение на които са активирани лицензи, регистрирани са гаранции на производителя/вносителя; деинсталирани са оригинални операционни системи, фабрични софтуерни компоненти и/или други компютърни програми, с които Стоките са били доставени от Търговеца

3.1.6. Стоки, които не са във фабричната си опаковка или липсват части от нея, както и наранен, изтрит или скъсан сериен номер и/или гаранционна лепенка

3.1.7. Стоки, които са видео и аудио записи, компютърни програми, игри и друг вид софтуер, които се предлагат в дигитален формат (на CD, DVD, download, кодове за активация и т.н.)

3.1.8. Стоки, които са лаптопи и компютри с инсталирана от Търговеца операционна система, с която е заменена фабричната такава по желание на търговеца на едро

3.1.9. Стоки, които са конфигурирани по поръчка на търговеца на едро с избрани от него цвят, материали, размери и принадлежности

3.1.10. Заплатени суми за Услуги, които вече са консумирани или получени: транспорт, доставка, разнос, монтаж, инсталация на софтуер, сключени застраховки, закупени допълнителни гаранции и др.

3.2.  Срокът за връщане на Стока по т.3.1 е 14 (четиринадесет) дни и започва да тече, считано от:

3.2.1. деня, в който търговецът на едро или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на Стоките от поръчката или

3.2.2.деня, в който търговецът на едро или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на последната Стока от поръчката – когато търговецът на едро е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно или

3.2.3. деня, в който търговецът на едро или посочено от трето лице, различно от превозвача, е приело доставката на Стоките от последната партида или част от поръчката – при доставка на Стока, която се състои от множество партиди или части.

3.3. Търговецът на едро има правата по т.3.1 и при предоставени от Търговеца Стоки на изплащане по смисъла на Общите условия за юридически лица.

3.4. Търговецът на едро е длъжен преди покупката на Стоката от търговска продажба от разстояние да направи собствена преценка и проучване дали избраната Стока отговаря на неговите изисквания за вид продукт, цвят, материали на изработка, функционалност, предназначение, качество и т.н. и дали Стоката ще бъде съвместима с ползваните от търговеца на едро други Стоки, софтуери или системи.

3.5. Търговецът няма да приема връщане на Стоки по търговска продажба от разстояние, ако попада в изключенията по т.3.1 или ако причината за връщането е упомената в т.3.4.

3.6. Връщането на Стоки по търговска продажба от разстояние може да бъде извършено от търговеца на едро чрез изявление, изпратено на следния имейл адрес на Търговеца: [email protected] под формата на попълнен Формуляр за връщане на стоки от търговец на едро.

3.7. Търговецът на едро следва да изпрати Стоката за връщане към Търговеца по куриер възможно най-скоро, но в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ деня на изпращане към Търговеца по имейл на попълнен Формуляр за връщане на стоки от търговец на едро.  

3.8. Търговецът на едро следва да върне на Търговеца Стоките с всички оригинални и производствени опаковки, документация, лицензионни стикери, трайни носители и аксесоари в оригиналното им състояние и без нарушен търговски вид.

3.9. Търговецът на едро поема за своя сметка преките разходи за връщането на Стоката към Търговеца.

3.10. Търговецът на едро поема за своя сметка риска от загуба и/или повреда, довела до намалена стойност на Стоките до връщането им на Търговеца.

3.11. След получаване на попълнен Формуляр за връщане на стоки от търговец на едро, Търговецът не възстановява платените суми, докато не получи обратно по куриер Стоките на адрес с. Равно поле, общ. Елин Пелин, ул. „Верила“ № 38, Office 1 Logistics, имейл адрес:[email protected], телефон: 02 948 34 00, получател: Кооперация „Панда“.

3.12. Ако търговецът на едро изпрати по куриер за връщане към Търговеца Стока, която еразопакована от фабричната си опаковка, няма пълна окомплектовка, използвана е или попада в изключенията по т.3.1, Търговецът има право да откаже приемане на Стоките от куриера или да приеме Стоките, след което да ги върне към търговеца на едро чрез обратно изпращане по куриер към адреса на подателя за сметка на търговеца на едро.

3.13. Ако Стоката не е разопакована от фабричната си опаковка, има пълна окомплектовка, не е използвана и не попада в изключенията по т.3.1, Търговецът ще възстанови получените суми в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от деня, следващ деня на получаване на Стоките по реда на т.3.11.

3.14. Търговецът ще възстанови сумите по т.3.13 по посочена от търговеца на едро банкова сметка, като:

3.14.1. Възстановяването на тези суми ще бъде безплатно за търговеца на едро

3.14.2. Търговецът не може да възстанови на търговеца на едро платените такси, добавени от оператора на платежната услуга, ако такива са начислени при първоначалното плащане на поръчката към Търговеца.

 

4. Изпълнение на договор за търговска продажба от разстояние

4.1. След приемане на предложението по реда на т.2.5 от търговеца на едро, Търговецът потвърждава сключването на договора за търговска продажба от разстояние чрез:

4.1.1.визуализация на потвърждение, показващо условията на направената поръчка – за онлайн поръчки през Платформата

4.1.2.електронно съобщение по имейл или телефонно обаждане с потвърждение от Търговеца, показващо условията на направената поръчка - за договори за търговска продажба от разстояние, сключени чрез средства за комуникация извън Платформата.

4.2. Търговецът на едро ще бъде уведомен за това своевременно, ако направената поръчка не може да бъде потвърдена от Търговеца за сключване на договор за търговска продажба от разстояние.

4.3. Изпълнението на сключен с Търговеца на договор за търговска продажба от разстояние започва както следва:

4.3.1. Ако поръчката е отправена в работен ден, в работно време, същата се обработва на следващия работен ден, а се изпълнява след нейното потвърждение по реда на т.4.1.

4.3.2. Ако поръчката е отправена в неработен ден или извън работно време, същата се обработва на следващия работен ден, съответно в началото на следващата работна седмица, а се изпълнява след нейното потвърждение по реда на т.4.1

4.3.3. Ако изпълнението на поръчката е под условие на авансово предплащане на сума, обработването на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.4.1, а изпълнението ѝ - след като съответната сума е получена от Търговеца чрез плащане в брой, с банкова карта или по банков път.

4.3.4. При заплащане чрез наложен платеж, обработването и изпълнението на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.4.1.

4.3.5. За Стоки с обозначен в Платформата статус „Продукт по заявка“ и за Стоки, изработени по поръчка на търговеца на едро или съобразно неговите индивидуални изисквания, обработването и изпълнението на поръчката започва след писмено приемане на предложението по реда на т.2.5, потвърждение по реда на т.4.1 от Търговеца и след като съответната сума за авансовото предплащане е получена от Търговеца чрез плащане в брой, с банкова карта или по банков път.

4.4. След приемане на предложението по реда на т.2.5 от търговеца на едродоговор за търговска продажба от разстояние не се смята за сключен:

4.4.1. ако Търговецът не даде потвърждение по т.4.1 или

4.4.2. ако въпреки потвърждението на Търговеца поръчката не може да бъде изпълнена поради липса на наличност или при възникване на непреодолима сила, или

4.4.3. ако до датата на получаване на приемането на предложението по реда на т.2.5 изтече срока на валидност на предложението на Търговеца.

4.5. При забава на търговеца на едро да заплати фактура за доставени от Търговеца стоки след изтичане на срока за плащане, Търговецът има право на неустойка в размер на 0.5 % върху дължимата сума за всеки ден забава до окончателно изплащане на дължимата сума.

 

5. Доставка по договор за търговска продажба от разстояние

5.1. Търговецът използва собствен транспорт или куриер за доставката на Стоки към търговци на едро на адреси на територията на страната, където куриерът има покритие за доставка.

5.2. Доставката на Стоки се изпълнява до:

5.2.1. точен адрес за доставка, посочен от търговеца на едро

5.2.2. офис на Куриера, предварително съгласуван с Търговеца

5.3. Срокът за доставка е съгласно условията на сключения договор за търговска продажба от разстояние с търговеца на едро.

5.4. Търговецът или представител на куриера уведомяват търговеца на едро, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

5.5. Всички Стоки се доставят на юридическите лица във фабричните си опаковки или опаковки, съответстващи на вида на Стоките и начина на транспортирането им.

5.6. Разходите за доставка на Стоките от поръчката са за сметка на търговеца на едро, освен ако същите се поемат от Търговеца когато стойността на поръчката отговаря на изискванията в Раздел IV Условията за доставка, разнос и монтаж по-долу.

5.7. Рискът от загуба и/или повреда на Стоките преминава върху търговеца на едро в момента, в който то или посочено от него трето лице, различно от куриера или негов представител, приеме Стоките.

5.8.Търговецът на едро трябва да прегледа опаковката на Стоките в момента на доставката и предаването им от куриера. При констатирани транспортни дефекти като повреди, удари, разкъсвания или смачквания на опаковката на Стоките (кашон, пакет, палет, стек, фабрична опаковка и т.н.), както и при скъсано/разлепено тиксо с логото на Кооперация „Панда“, търговецът на едро следва да уведоми Търговеца чрез незабавно телефонно обаждане на телефон 02 948 34 00:

5.8.1. да приеме Стоките след като предяви транспортните дефекти пред куриера чрез изискване да се състави двустранно подписан протокол за щети с точното им описание, придружен от ясни и детайлни снимки на състоянието на Стоките към момента на доставката им или

5.8.2. да откаже да приеме Стоките.

5.9. Ако търговецът на едро приеме Стоките, но не се снабди с подписан от куриера протокол за щети по реда на т.5.8.1, Стоките се смятат за приети от търговеца на едро без транспортни дефекти и без забележки, поради което Търговецът няма да удовлетворява такава рекламация.

5.10. Ако търговецът на едро приеме Стоките и се е снабдил с подписан от куриера протокол за щети по реда на т.5.8.1, търговецът на едро следва да изпрати протокола за щети с придружаващите го снимки на състоянието на Стоките на следния имейл адрес за Търговеца: [email protected] и да предяви рекламация по реда на т.7.1.

5.11. След предявена рекламация, в случаите по т.5.10, Търговецът ще прилага реда по т.7.5.1 за удовлетворяване на рекламация.

5.12. При отказ на търговецът на едро да приеме Стоките по реда на т.5.8.2, по преценка на Търговеца се прилага реда на т.7.5.1.2 за замяна на Стоките или реда по т.3.14 за възстановяване на сумата.

 

РАЗДЕЛ III. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 

6. Рекламация за недостатъци

6.1. В случай, че Стоката има недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновена употреба (освен ако недостатъците са били известни на търговеца на едро при продажбата), търговецът на едро има право да предяви пред Търговеца писмена рекламация чрез електронно съобщение до имейл адреса на Търговеца за рекламации: [email protected].

6.2. При всеки случай на продажба от търговски обект Кооперация „Панда“ или по договор за търговска продажба от разстояние, търговецът на едро има правото по т.6.1 в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от:

6.2.1. деня, в който търговецът на едро или посочено от трето лице, различно от превозвача е приело доставката на Стоките от поръчката или

6.2.2.деня, в който търговецът на едро или посочено от трето лице, различно от превозвача е приело доставката на последната Стока от поръчката – когато търговецът на едро е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно или

6.2.3. деня, в който търговецът на едро или посочено от трето лице, различно от превозвача е приело доставката на Стоките от последната партида или част от поръчката – при доставка на Стока, която се състои от множество партиди или части.

6.3. В рекламацията си по т.6.1 търговецът на едро следва да посочи предмета на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, адрес, данни за контакт и да приложи към рекламацията всички доказателства, на които се основава рекламацията:

6.3.1. фактура за покупка на Стоката

6.3.2. пряко свързани и относими към Стоката доказателства за обстоятелствата по рекламацията: ясни и детайлни снимки и/или видеоклипове, на които е видно, че Стокатаима недостатъци, които съществено намаляват нейната цена или нейната годност за обикновена употреба

6.3.3. становища от компетентни публични органи, протоколи, актове или други документи, установяващи недостатъците на Стоката и установяващи претенцията по основание и размер.

6.4. След получаване на рекламацията и доказателствата по т.6.3, Търговецът може по своя преценка да:

6.4.1. изисква от търговеца на едро да изпрати обратно към Търговеца по куриер Стоките от рекламацията на адреса по т.3.11 или

6.4.2. да замени Стоките от рекламация, като за целта ги изпрати за своя сметка по куриер към посочен от търговеца на едро адрес, без нужда да получава обратно Стоките от рекламацията.

6.5.  След получаване на Стоките от рекламацията по реда на т.6.4.1, Търговецът може да:

6.5.1. удовлетвори рекламацията, в резултат на което да извърши отстраняване на недостатъците чрез:

6.5.1.1. поправка/ремонт на Стоките за своя сметка и да я изпрати обратно по куриер към търговеца на едро за сметка на Търговеца или по своя преценка

6.5.1.2. замяна на Стоката от рекламацията със същата и да я изпрати обратно по куриер към търговеца на едро за сметка на Търговеца

6.5.2. не удовлетвори рекламацията, в резултат на което Търговецът следва да изпрати Стоките от рекламацията обратно по куриер към търговеца на едро за сметка на последния.

6.6. При удовлетворена рекламация, отстраняване на недостатъците по т.6.1 на Стоката чрез поправка/ремонт или замяна се извършва от Търговеца безплатно за търговеца на едро в рамките на 1 (един) месец, считано от получаването на Стоката от Търговеца по реда на т.3.11.

6.7. Разходите за куриер за първоначалното получаване от Търговеца на Стоката от рекламацията са за сметка на търговеца на едро, но се възстановяват от Търговеца ако рекламацията е удовлетворена, в противен случай остават за сметка на търговеца на едро.

6.8. При невъзможност да извърши замяна на Стоката по реда на т.6.5.1.2, Търговецът може да предложи изпращане по куриер на заместваща Стока, сходна или идентична по характеристики и предназначение със Стока от рекламацията. Ако търговецът на едро се съгласи на замяната, Търговецът ще му изпрати заменящата Стока по куриер за сметка на Търговеца. Ако търговецът на едро не се съгласи на замяната, Търговецът е длъжен да му възстанови платените суми.   

6.9. Търговецът може да откаже отстраняване на недостатъцитена Стоката, ако поправката/ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително стойността, която би имала Стоката, ако нямаше недостатъци и тяхната значимост. В тези случаи Търговецът извършва замяна на Стоката от рекламацията или възстановяване на платените суми.

6.10. В случаи, че недостатъцитена Стоката не намаляват съществено нейната цена или нейната годност за обикновена употреба, търговецът на едро има право да иска пропорционално намаляване на цената на Стоката или ако същата е изцяло заплатена на Търговеца – възстановяване на пропорционална част от платените от търговеца на едро суми.

6.11. Търговецът не носи отговорност за изтрита информация и загубени данни при извършване на поправка/ремонт на Стоката от рекламацията, изискваща преинсталация на софтуер, преинсталация на операционна система или възстановяване на фабричните настойки.

 

7. Търговска гаранция

7.1. Търговска гаранция е всяко поето от производителя или Търговеца задължение да поправи/ремонтира или замени Стоката, или да предостави друг вид обслужване за Стоката, когато тя не отговаря на спецификациите, или евентуално на други изисквания, посочени в заявлението за предоставяне на търговската гаранция („Търговска гаранция“).

7.2. Търговската гаранция обвързва Търговеца съобразно условията, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция и в рекламата за нея (ако е приложимо), като изпълнението на поетите от Търговеца задължения по търговската гаранция не е свързано с разходи за търговеца на едро.

7.3. Търговската гаранция от Търговеца се предоставя в писмена форма чрез попълнена от Търговеца гаранционна карта или на друг достъпен траен носител: в описанието на Стоката в Платформата или в предложението на Търговеца за сключване на договор за търговска продажба от разстояние.

7.4. Търговска гаранция от производителя или Търговеца може да бъде приложима само за определени държави и да има различен срок на приложимост за физически и юридически лица, когато това е упоменато в заявлението за предоставяне на търговската гаранция.

7.5. Срокът на търговската гаранция започва да тече от датата на продажбата, посочена в касовия бон или фактурата за покупка на Стоката.

7.6. Условията, обхвата и приложимостта на търговската гаранция на Стоката са посочени в заявлението за предоставяне на търговската гаранция, което може да бъде под формата на издадена от производителя или Търговеца гаранционна карта, по друг подходящ начин на траен носител или в реклама.

7.7. Рекламация по търговска гаранция се предявява съгласно условията, обхвата и приложимостта от заявлението за предоставяне на търговската гаранция пред:

7.7.1. производителя на Стоката – ако във фабричната опаковка на Стоката присъства гаранционна карта за търговска гаранция, предоставена от производителя.

7.7.2. производителя на Стоката – ако срещу допълнително заплащане е активирана удължена търговска гаранция, допълваща стандартния срок на търговската гаранция от производителя

7.7.3. Търговеца – ако при продажбата или доставката на Стоката е предадена попълнена от Търговеца гаранционна карта за търговска гаранция, предоставена от Търговеца.

7.7.4. Търговеца – ако в описанието на Стоката в Платформата е посочен срок на търговска гаранция, предоставена от Търговеца.

7.7.5. Търговеца – ако срещу допълнително заплащане е активирана удължена търговска гаранция, допълваща стандартния срок на търговската гаранция, предоставена от Търговеца.

7.8. Рекламация за Стока по предоставена от Търговеца търговска гаранция се предявява пред Търговеца по реда на т.6.1 и се изпълнява от Търговеца по реда на т.6.2 - т.6.6, но винаги при спазване на поетите от Търговеца задължения в заявлението за предоставяне на търговската гаранция.

7.9. Рекламация за Стока по предоставена от Търговеца търговска гаранция не се удовлетворява във всеки един от следните случаи:

7.9.1. При химическо, топлинно, механично или друго вредно въздействие върху Стоката

7.9.2. При повреда, настъпила в резултат на природни бедствия, вандализъм, кражба и др. подобни

7.9.3. При натоварвания на Стоката, превишаващи посочените от производителя допустими стойности

7.9.4. При повреда, настъпила в резултат на последващо транспортиране на Стоката или неправилно съхранение (напр. съхранява се и/или експлоатира на открито, във влажни помещения, помещения без вентилация или други неподходящи климатични условия)

7.9.5. При експлоатация на Стоката извън обичайната употреба на такъв вид стоки

7.9.6. При повреда, настъпила в резултат на небрежност, неправилна употреба или неправилна поддръжка

7.9.7. При повреда, настъпила в резултат на неспазване на инструкциите на производителя за инсталиране/сглобяване/монтаж на Стоката

7.9.8. При повреда, настъпила в резултат на поправяне на Стоката от неоторизирани от Търговеца лица.

 

8. Рекламация без удовлетворяване

8.1. Търговецът има право да не удовлетворява рекламация за недостатъци по т.6.1 или по търговска гаранция, когато за Стоката от рекламацията Търговецът е установил някое от следните обстоятелства:

8.1.1. Повреди/дефекти, дължащи се на извършени промени по Стоките от неоторизирано от Търговеца лице

8.1.2. Повреди/дефекти, дължащи се на софтуер, инсталиран от неоторизирано от Търговеца лице

8.1.3. Повреди/дефекти, дължащи се на неправилното използване на софтуер за ползване на Стоката

8.1.4. Повреди/дефекти, дължащи се на използване на некачествени и/или неоригинални консумативи, неоригинални адаптери и аксесоари, неодобрени от производителя на Стоката

8.1.5. Повреди/дефекти, дължащи се на неправилно инсталиране/сглобяване/монтаж на Стока, доставена от Търговеца в разглобено състояние, без да е бил извършен монтаж от Търговеца, освен ако същите не се дължат на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от Търговеца

8.1.6. Повреди/дефекти, дължащи се на механично въздействие, изпускане, удар, лошо съхранение, замърсена среда, излагане на природни въздействия, включително на пряка слънчева светлина, висока влажност, прекалено ниска и/или висока температура, проникване на течности, влага, храни, напитки, насекоми, растения, предмети, токов удар и други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или правилно използване на Стоката

8.1.7.Повреди/дефекти, дължащи се на неправилното транспортиране, съхранение, употреба и поддръжка на Стоката и/или на употребата на неподходящ, несъвместим или нелицензиран софтуер, включително вследствие на неоторизирани модификации на вградения софтуер.

8.1.8. Несъответствие между данните в документите на Стоката, включително заменени, подправени или заличени продуктови, серийни номера и IMEI номера

8.1.9. Нарушени гаранционни стикери, пломби и фабрични етикети и/или установени опити за промяна на Стоката и/или ако Стоката е отваряна, разглобявана или е правен опит за нейния ремонт, или промяна от неоторизирано от Търговеца лице

8.1.10. Наличие на софтуерна защита, непозволяваща диагностиката и/или гаранционното обслужване на Стоката /парола на потребителски акаунти, парола на BIOS, парола на операционна система и др. подобни/.

8.2. Ако някое от посочените в т.8.1. обстоятелства се покрива от търговска гаранция на Стоката, Търговецът ще изпълни задължението си да удовлетвори рекламацията по реда на т.6.5.1.

8.3. Извън случаите по т.8.2, Търговецът може да удовлетвори рекламацията срещу предварително заплащане на допълнителни такси за поправка/ремонт на Стоката от рекламацията.

 

9. Рекламация за некачествен монтаж

9.1. В случаите, когато Търговецът извършва инсталиране/сглобяване/монтаж на Стоките, търговецът на едро има право да предяви рекламация за некачествен или непълен монтаж в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на приемане на монтажа, удостоверена чрез двустранно подписан протокол за извършен монтаж.

9.2. Рекламация за некачествен или непълен монтаж се предявява пред Търговеца по реда на т.6.1 и се изпълнява от Търговеца по реда на т.6.2 - т.6.6.

 

РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА, РАЗНОС И МОНТАЖ ЗА ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО

I. Доставка - тази услуга включва доставката на поръчката до входа на посочения адреспри възможен достъп до него с товарен автомобил

 

Възнаграждението за доставка по една поръчка се изчислява според съдържанието и стойността:

 

Съдържание на поръчката Стойност на поръчката Цена на доставка

Стоки

(вкл. директорски и работни столове), различни от Мебели

до

300 лв. с ДДС

за доставка в София

 

до

480 лв. с ДДС

за доставка извън София

12.00 лв. с ДДС

Стоки

(вкл. директорски и работни столове), различни от Мебели

над

300 лв. с ДДС

за доставка в София

 

над

480 лв. с ДДС

за доставка извън София

безплатна

Мебели

(корпусна мебел,мека мебел,  метални шкафове, каси, сейфове, дъски, посетителски столове, извънгабаритни и неразглобяеми стоки, едра черна и бяла техника и други артикули с единично тегло над 25 кг. и или общо тегло до 100 кг.)

до

1200 лв. с ДДС

72 лв. с ДДС

Мебели

(корпусна мебел,мека мебел,  метални шкафове, каси, сейфове, дъски, посетителски столове, извънгабаритни и неразглобяеми стоки, едра черна и бяла техника и други артикули с единично тегло над 25 кг. и или общо тегло до 100 кг.)

над

1200 лв. с ДДС

60 лв. без ДДС

(72 лв. с ДДС)

Мебели

(корпусна мебел, мека мебел,  метални шкафове, каси, сейфове, дъски, посетителски столове, извънгабаритни и неразглобяеми стоки, едра черна и бяла техника и други артикули с единично тегло над 25 кг. и или общо тегло до 100 кг.)

над

1000 лв. без ДДС

(1200 лв. с ДДС) 
 безплатна

Стоки+ поне 1 артикул от Мебели

до

1200 лв. с ДДС

72 лв. с ДДС

Стоки+ поне 1 артикул от Мебели

над

1200 лв. с ДДС

безплатна

 

 

Доставка на стоки за София:

Поръчка, направена до 17:00 часа се доставя обичайно в рамките на следващия работен ден.

Поръчка, направена след 17:00 часа се доставя обичайно в рамките на следващите два работни дни.

 

Доставка на стоки за страната:

Поръчка, направена до 14:00 часа се доставя обичайно в рамките на следващия работен ден.

Поръчка, направена след 14:00 часа се доставя обичайно в рамките на следващите два работни дни.

 

 

Доставка на мебели за София и страната: 

Доставката на налични мебелни артикули се извършва обичайно в срок между 7 и 30 работни дни според вида на артикула. Конкретните обичайни срокове за доставка на всеки мебелен артикул са посочени на www.usg.bgи в печатните издания на Кооперация „Панда“.

 

II. Разнос -тази услуга включва внасяне на поръчката в сградата/помещение/обект и разнос до етаж и стая. Липсата на асансьор в сградата или нуждата от внасяне до по-висок етаж не водят до промяна на единичната цена за разнос. Разносът на мебелни артикули се извършва по график в деня за доставка, но при всички случаи в рамките на срока за доставка на мебели между 7 и 30 работни дни според вида на артикула.

 

Възнаграждението за разнос по една поръчка се изчислява като сбор от цените на всеки подлежащ на разнос артикул от поръчката, изчислени според количеството и категоризацията му на база тегло в съответната група артикули:

Група артикули за разнос

Минимално тегло на артикула (кг.)

Максимално тегло на артикула (кг.)

Единична цена за разнос на брой артикул от групата

(лв. без ДДС)

HAN01

0,001

10,000

1.20

HAN02

10,001

20,000

4.80

HAN03

20,001

30,000

7.20

HAN04

30,001

40,000

14.40

HAN05

40,001

60,000

21.60

HAN06

60,001

80,000

38.40

HAN07

80,001

100,000

48.00

HAN08

100,001

120,000

72.00

HAN09

120,001

150,000

90.00

HAN10

150,001

200,000

144.00

HAN11

200,001

300,000

216.00

HAN12

300,001

500,000

420.00

 

Минимално възнаграждение за разнос в една поръчка – 24 лв. с ДДС.

 

Група артикули за разнос

Минимално тегло на артикула (кг.)

Максимално тегло на артикула (кг.)

Единична цена за разнос на брой артикул от групата

(лв. без ДДС)

CAR01

0,001

10,000

0.00

CAR02

10,001

20,000

1.20

CAR03

20,001

30,000

4.80

CAR04

30,001

40,000

14.40

CAR05

40,001

60,000

21.60

CAR06

60,001

80,000

38.40

CAR07

80,001

100,000

48.00

CAR08

100,001

120,000

72.00

CAR09

120,001

150,000

90.00

CAR10

150,001

200,000

144.00

CAR11

200,001

300,000

216.00

CAR12

300,001

500,000

420.00

Минимално възнаграждение за разнос на Стоки, различни от Мебели, директорски и работни столове в една поръчка – 0 лв. с ДДС.

Единичната цена за разнос на 1 бр. от съответния артикул и минималното възнаграждение за разнос в една поръчка са посочени наwww.usg.bg в раздел Описание от предложението за продажба на артикула.

 

III. Монтаж - тази услуга включва монтаж в сградата/помещение/обект. Монтажът на мебелни артикули се извършва по график и може да не се изпълнява в деня за доставка и разнос, но при всички случаи в  рамките на до 5 работни дни от деня на доставката на мебели.

 

Възнаграждението за монтаж по една поръчка се изчислява като сбор от цените на всеки подлежащ на монтаж артикул от поръчката, изчислени според количеството и категоризацията му на база монтажна сложност в съответната група артикули:

Група артикули за монтаж

Единична цена за монтаж на брой артикул от групата

(лв. без ДДС)

MON01

9.60

MON02

18.00

MON03

25.20

MON04

31.20

MON05

43.20

MON06

60.00

MON07

72.00

MON08

103.20

MON09

129.60

MON10

259.20

MON11

518.40

MON12

1036.80

 

Минимална сума за монтаж в една поръчка – 36 лв. с ДДС за категории MON01и MON02 и 72 лв. с ДДС за всички останали категории.

 

Единичната цена за монтаж на 1 бр. от съответния артикул и минималното възнаграждение за монтаж в една поръчка са посочени на www.usg.bg в раздел Описание от предложението за продажба на артикула.

 

Забележка:

Всички налични Стоки на Търговеца могат да бъдат получени и директно от неговия склад чрез организиран от търговеца на едро транспорт за сметка на последния.

 

Настоящите Общи условия за търговци на едро са приети на 11.08.2023 г. и влизат в сила на 01.09.2023 г.

Изменения и допълнения на настоящите Условия за доставка, разнос и монтаж за търговци на едро са приети на 29.09.2023г. и влизат в сила на 01.11.2023г. На 17.11.2023 г. са приети изменения на Условията за доставка, разнос и монтаж за търговци на едро, които влизат в сила от 18.12.2023 г. и се отнасят до закупуване и получаване чрез собствен транспорт за своя сметка на налични стоки в обекти от магазинната мрежа на Кооперация Панда.

 

 

 

Променени Общи условия за продажба към търговци на едро, в сила от 08.05.2024 г.