USG

Цени с ДДС

Dropdown arrow
User icon
Favorites
Cart

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА И ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


 1. Общи положения

1.1       Навсякъде в тези Общи условия думите и изразите, когато започват с главна буква, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в Раздел III. по-долу значения.

1.2       Настоящите Общи условия регламентират едновременно:

   а)         правилата за използване на Сайта;

   b)         сключването, съдържанието и изпълнението на договорите за продажба от разстояние посредством Електронния магазин.

1.3        Общите условия се прилагат автоматично към всички договори за продажба от разстояние, сключвани посредством Електронния магазин, освен ако няма друг валиден договор между Продавача и Купувача, който изключва или ограничава тяхното приложение. При противоречие между Общите условия и предвиденото в отделен договор между страните, предимство имат специалните условия на договора.

1.4        Купувачът и Продавачът могат да се съгласят, че Общите условия или отделни техни клаузи ще намират приложение спрямо договори за продажба, които не са сключени посредством Електронния магазин, като предвидят изричен текст в този смисъл в отделен договор между страните.

1.5        Общите условия са обвързващи за всички лица, които посещават и/или ползват Сайта, извършват регистрация в него и/или купуват Стоки през Електронния магазин. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Сайта, както и с всяка направена Поръчка, лицата, които ползват Сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват Общите условия в редакцията им към съответния момент.

1.6        Кооперация „Панда“ има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само, да променя Стоките, техните параметри и характеристики, всички условия за доставка на Стоките и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Общите условия могат да бъдат актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Купувача. Кооперация Панда информира Купувача за всички промени чрез публикуване на съответната информация на Сайта. Кооперация Панда не носи отговорност, в случай че Купувачът не се е запознал с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия, които, ако не е посочено друго, влизат в сила от деня на публикуването им в Сайта.

1.7        Кооперация Панда осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, находяща се на адрес http://www.usg.bg,както и предоставя на Купувачите при поискване от тяхна страна, копия от Общите условия на хартиен носител във всеки свой търговски център, както и в търговските центрове на своите партньори.

 

2. Информация за Кооперация Панда и контакти

 

Търговско наименование (фирма):             Кооперация Панда”

Единен идентификационен код:                   000885099

ДДС №:                                                           BG000885099

Седалище и адрес на управление:               гр. София 1784, район Младост”, бул. Цариградско шосе” № 139

Телефон за контакти:                                    0700 10 700

Електронен адрес (имейл):                           [email protected]

Уебсайт:                                                           www.usg.bg

 

Кооперация „Панда” (наричана в настоящите Общи условия “Кооперация Панда”):

а)         притежава изключителните права върху търговската марка Кооперация Панда за всички стоки и услуги, за които тя е регистрирана на територия на цял свят;

b)         развива марката Кооперация Панда чрез свои собствени търговски обекти в България и онлайн чрез Електронния магазин, които работят под същото име и предлагат стоки със същата марка, както и чрез трети лица - партньори в страната, с които има сключени договори за франчайзинг. Продавач през Електронния магазин може да бъде както Кооперация „Панда”, така и друго трето лице -  търговец, което има сключен съответен договор с Кооперация „Панда”.

c)         е собственик и администратор на Сайта, намиращи се на интернет адрес http://www.usg.bg;

d)         е търговец, регистриран като администратор на лични данни по смисъла на член 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни под идентификационен номер 208.

Освен ако не е изрично предвидено друго в Общите условия по отношение на конкретни случаи, телефонът и електронният адрес за връзка с Кооперация Панда, които могат да бъдат използвани от Купувачите, са посочените по-горе в този Раздел II., в рамките на работното време: от 9:00 часа до 18:00 часа, от понеделник до петък. Телефонните разходи, които Купувачът прави, обаждайки се на националния телефон за информация и поръчки 0700 10 700, са за негова сметка на цената на един градски разговор за цялата страна без допълнително оскъпяване съобразно актуалната тарифа на БТК – за абонати на БТК или на цена съобразно тарифния план на мобилния оператор на Купувача.

3. Дефиниции 

„Електронен магазин”

означава електронна платформа, която се намира в Сайта и която служи за предлагане от Продавача на Стоки за продажба, извършване на Поръчки и заплащане на Стоки от Купувача и сключване на договори за продажба от разстояние на Стоки съгласно Общите условия;

„ЗЗП”

означава Закон за защита на потребителите, обнародван в Държавен вестник” бр. 99 от 9 Декември 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., с всички последващи изменения и допълнения към съответния момент;

„Купувач”

означава всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което ползва Сайта и/или Електронния магазин по какъвто и да е начин, включително но не само, като ги разглежда, прави Поръчки, купува, плаща или връща Стоки и извършва всякакви други действия свързани с това;

„Общи условия”

означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени на Сайта;

„Кооперация Панда”

означава търговецът Кооперация Панда”, вписана в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 000885099. Подробна информация за Кооперация Панда” и контакти за връзка с нея се намират в Раздел II. от Общите условия;

„Поръчка”

означава поръчка на Купувача за покупка на определени от него Стоки, заедно с избрания начин за плащане, доставка и получаване на Стоките;

„Продавач”

означава Кооперация Панда или друго трето лице - търговец, което предлага Стоки през Електронния магазин и има сключен съответен договор с Кооперация Панда във връзка с това;

„Профил на Купувач”

означава част в Сайта, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Купувача да изпрати Поръчка и която съдържа информация за Купувача, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта, както и история на някои от действията му в Електронния магазин (Поръчки, фактури и др.);

„Сайт”

означава домейн (интернет адрес) http://www.usg.bg и неговите поддомейни;

„Стока/и”

означава стоките, предлагани за продажба от Продавача посредством Електронния магазин;

„Цена на Доставка”

означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Купувача, посочена в български лева, с включен данък върху добавената стойност;

„Цена на Стока”

означава цената за бройка или за определено количество Стоки, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Цената на Стоката не се включва Цената на Доставка.

 4. Регистрация на Профил на Купувач

 

 4.1       Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат свободно от всяко лице, без за това да е необходима регистрация.

4.2       Поръчката на Стоки и сключването на договор/и за продажба между Продавача и Купувача чрез Електронния магазин могат да се извършат само след задължителна регистрация на Профил на Купувача.

4.3        Регистрацията на Профила на Купувача се счита за извършена при изпълнение на следните условия:

a)         попълване от Купувача по електронен път на заявление за регистрация със съдържание, определено от Кооперация Панда и достъпно в Сайта. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При регистрацията си в Сайта Купувачът посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Профила на Купувача;

b)         отбелязване с отметка в полето “Съгласен съм с Общите условия”, с което Купувачът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което отново декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходното изречение от Кооперация Панда, електронното изявление придобива и качеството на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис;

с)         последващо натискане от Купувача на бутона за потвърждаване на регистрацията;

d)         потвърждаване от Кооперация Панда на регистрацията в Сайта посредством уведомяване на Купувача с електронно съобщение до електронния адрес, посочен от Купувача.

4.4        Купувачът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на заявлението за регистрация в Сайта. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Купувачът се задължава в срок до 3 (три) дни от промяната да актуализира съответните данни в своя Профил на Купувач.

4.5        В случай, че Купувачът предостави невярна или непълна информация, Кооперация Панда има право да изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до Електронния магазин, или да заличи изцяло регистрацията и едностранно да прекрати настоящия договор без предварително уведомление. Продавачът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Купувача информация. Продавачът не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни, като в тези случаи разходите за обратно връщане на Продавача или повторно изпращане на Стоки на Купувача се поемат от Купувача.

4.6        След извършване на регистрацията на Профил на КупувачаКупувачът може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки на Стоки чрез Електронния магазин: потребителско име и парола, които се определят от Купувача при попълване на заявлението за регистрация в Сайта.

4.7        Купувачът носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на Сайта и Електронния магазин, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, Купувачът следва незабавно да уведоми Кооперация Панда с цел преустановяване достъпа до лична информация на Купувача и избягване на неоторизирани действия с Профила на Купувача. Купувачът е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него или за Продавача, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп до Електронния магазин от трето лице.

 5. Стоки и Поръчки. Сключване на договор за продажба от разстояние

 5.1       Купувачът има право да поръчва всички Стоки, които се предлагат за продажба чрез Електронния магазин към съответен момент. При извършване на Поръчка Купувачът има право да избере вида на Стоките и тяхното количество, начина и сроковете за доставка според предложените на Сайта възможности. Стоките, налични в Сайта, е възможно да не са налични във всички търговски обекти на Продавача.

5.2        Към всяка Стока, предлагана за продажба през Електронния магазин, е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Купувача при покупката. Продавачът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Декоративните елементи около продуктите имат насочващ характер и не се включват в продажната цена. Образите на всички продукти с екрани са симулирани. Изображенията на продуктите имат илюстративен характер, доставените продукти могат да се различават от тези в изображенията на сайта. Доставените продукти могат да бъдат с различна опаковка от показаните в сайта изображения.

5.3        Кооперация Панда има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните Стоки, цени и други характеристики на Стоките. Купувачите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Купувачите ще бъдат уведомени, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до Стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което Продавачът не носи отговорност.

5.4       Купувачът заявява желанието си да поръча и закупи Стока чрез Електронния магазин, като направи Поръчка до Кооперация Панда по електронен път (чрез електронна форма за Поръчка в Сайта или имейл) или по телефона на имейла или телефона на Кооперация Панда, посочени в Раздел II. по-горе. Поръчки по електронен път могат да бъдат правени 24 часа в денонощието, всеки ден, а по телефона от 9:00 до 18:00 ч. в работни дни.

5.5       Купувачът може да прави Поръчки през Сайта чрез добавянето на желаните Стоки във виртуална кошница за покупки на Купувача, следвайки следните основни технически стъпки, указани в Сайта, за да бъде завършена и изпратена съответната Поръчка:

a)         Преглед на предлаганите Стоки;

b)         Добавяне на Стока/и във виртуална кошница. До потвърждаване на Поръчката Купувачът може преглежда и променя поръчваните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната Поръчка, както и да вижда във всеки един момент всички избрани от него Стоки, тяхната цена, както и общата им сума;

с)         Вход във вече регистриран Профил на Купувач или регистрация на нов Профил на Купувач (за Купувачи, които нямат такъв в Сайта);

d)         Потвърждаване или въвеждане на адрес за доставка;

e)         Потвърждение на начина на плащане;

f)          Завършване на Поръчката.

5.6        При завършване на Поръчката и потвърждаването й от Купувача последният се задължава да заплати Цената на Стоката и Цената на Доставката и декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. С натискане на бутона „Завършване на Поръчката” Купувачът се съгласява да закупи Стоките, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията съгласно настоящите Общи условия и направената Поръчка, като това действие има правно обвързваща сила за него.

5.7       След получаване на Поръчката Кооперация Панда изпраща уведомление по електронен път по имейл до Купувача за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само, поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Кооперация Панда уведомява за това Купувача чрез имейл или по телефона, посочени в Профила на Купувача. В този случай единствената отговорност на Продавача е да върне на Купувача в пълен размер заплатените от него суми за закупуване Стоките, ако същите са били предплатени.

5.8       Договорът за продажба на Стоки от разстояние между Продавача и Купувача се счита за сключен от момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща, посочена в Профила на Купувача, на потвърждение, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане. Страни по договор за продажба от разстояние, сключен през Електронния магазина, са Купувачът, от една страна, и от друга страна, търговецът, който предлага съответните Стоки през Електронния магазин: Кооперация Панда или друг търговец, който има сключен съответен договор с Кооперация Панда във връзка с това.

5.9       Договорът за продажба на Стоки, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

5.10      Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за продажба от разстояние, сключен чрез Електронния магазин, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

5.11      Собствеността на Стоките се прехвърля от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката се удостоверява с подписа на Купувача на талона за приемо-предаване [транспортния документ], предоставен от куриера/превозвача. Рискът от погиване или повреждане на Стоката преминава от Продавача върху Купувача при предаване на Стоката на Купувача.

5.12      В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Купувач, Продавачът може да откаже изпълнението на последваща Поръчка към същия.

5.13      Кооперация Панда не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по договори, сключени съгласно Общите условия и не дължи обезщетение на Купувача за претърпени вреди или пропуснати ползи при настъпване на обстоятелства, които Продавачът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Продавача.

 6. Отказ от договор за продажба от разстояние и закупена Стока

 6.1      Настоящият Раздел VI. се прилага само по отношение на Купувачи – физически лица, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (“ЗЗП”).

6.2       Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни считано от:

а)          датата на получаване на Стоките от Купувача или от трето лице, различно от куриера/превозвача и посочено от Купувача - когато поръчаните Стоки се доставят еднократно; или

b)         датата, на която Купувачът или трето лице, различно от куриера/превозвача и посочено от Купувача, получи последната Стока - когато Купувачът е поръчал много Стоки с една Поръчка, които се доставят отделно.

6.3       Купувачът няма право на отказ по отношение на Стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на член 57 от ЗЗП.

6.4       Условията, при които се извършва връщане на поръчаните и закупени от Купувача Стоки са следните:

a)          Купувачът предварително трябва да уведоми с недвусмислено заявление Кооперация Панда на неговия имейл или адрес, посочени в Раздел II. по-горе, че на основание на член 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на платената от него част от Цената на Стоката; и

b)         Стоката трябва да отговаря на следните условия: поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Продавача защитни стикери и други означения; да няма механични повреди; да е придружена от приложената гаранционна карта и съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.

6.5        За упражняване на правото си на отказ от договораКупувачът може да използва, приложения стандартен формуляра за отказ, съставляващ Приложение № 1 към Общите условия, но това не е задължително.

6.6        Купувачът е задължен да изпрати или да върне обратно Стоките към търговския обект, посочен от Продавача, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Купувачът е уведомил Продавача за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Купувачът изпрати или предаде обратно Стоките на Продавача преди изтичането на 14-дневния срок.

6.7       При изпълнение на посочените в този Раздел VI. условия Продавачът е задължен да приеме върнатата Стока и съответно да възстанови пълния размер на заплатената от Купувача част от Цената на Стоката в срок до 14 календарни дни от датата на получаване на Стоката обратно от Продавача или докато не бъдат представени доказателства, че Стоката е изпратена обратно на Продавача, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

6.8        Всички преки разходи по връщане на Стоката от Купувача на Продавача, включително транспортни или пощенски такси, са изцяло за сметка на Купувача, който ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които Купувачът е заплатил на куриерската фирма при получаването на доставката на Стоките от Продавача. [Разходите се очаква да не надвишат приблизително [●] лв.] До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Купувача на Продавача, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача.

6.9        Купувачът може да изпраща евентуални жалби по смисъла на член 47, т. 4 от ЗЗП на посоченият в Раздел II. адрес на Кооперация Панда.

7. Цена на Стоката. Условия за плащане. Фактуриране. Издаване на електронни фактури

 

7.1       Към всяка Стока, която се предлага за продажба чрез Електронния магазин, е предоставена информация относно Цената на Стоката. Всички посочени Цени на Стоки са в български лева и са крайни цени с включени всички данъци и такси, включително данък върху добавената стойност. В случай, че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка от модификациите.

7.2       Стойността на пощенските и/или транспортни разходи, свързани с доставката на Стоката, не е включена в Цената на Стоките и се заплаща допълнително от Купувача съгласно условията на Раздел VIII от Общите условия.

7.3       Цените на Стоките, обявени в Сайта са валидни:

a)          само за покупка чрез Електронния магазин;

b)         до изчерпване на количествата от дадена Стока;

c)          от склада на Продавача;

d)         единствено и само към момента на Поръчката.

7.4       Продавачът има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя Цените на Стоките. Купувачите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Купувачът е длъжен да заплати Цената на Стоката, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

7.5        Купувачът може да заплати Цената на Стоката по направена Поръчка по един от следните начини:

a)         Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриер/превозвач посети посочения от Купувача адрес за доставка в Поръчката и предаде Стоката на Купувача. В момента на доставката на Стоката Купувачът се задължава да заплати на куриера/превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на Цената на Стоката, доставената съгласно потвърдената Поръчка, заедно с Цената за Доставката. Купувачът предава на куриера/превозвача дължимата Цена на Стоката, което се отбелязва в издаваната от куриера/превозвача, извършващ доставката Разписка за прием на паричен превод (удостоверяващ предаването на Стоката от куриера/превозвача на Купувача и предаването на сумата, представляваща Цената на Стоката от Купувача към куриера/превозвача с цел достигането ѝ до Продавача). С подписването на Разписката за прием на паричен превод Купувачът овластява куриера/превозвача да предаде от негово име и за негова сметка на Продавача сумата, представляваща Цената на Стоката, която е била доставена;

На основание чл.3, ал.1 от Наредба-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва…чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. В тази връзка, считано от 03.12.2018 г. Продавачът спира издаването на фискални касови бележки за всички онлайн поръчки със заявен начин на плащане „наложен платеж“. Всички доставки на онлайн поръчки със заявен начин на плащане „наложен платеж“ се изпълняват чрез услугите на куриери/превозвачи, лицензирани като пощенски оператори за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги - „СПИДИ“ АД, ЕИК 131371780 с лиценз № 3-013/06.06.2012 г. и „ТРАНСПРЕС“ ООД, ЕИК 102017202 с лиценз № 3-024/30.08.2018 г. въз основа на индивидуални договори за изпълнение на доставките. Получената Разписка за приема на пощенски паричен превод е нормативно признат документ за извършеното плащане на стойността на наложения платеж и може да послужи като доказателство за направената онлайн покупка. Всяка доставена поръчка със заявен начин на плащане „наложен платеж“ може да бъде заплатена на адреса на получаване в брой или чрез кредитна/дебитна карта през ПОС терминала на доставящия пратката представител на „СПИДИ“ АД или „ТРАНСПРЕС“ ООД.

b)         Плащане по банков път – Купувачът заплаща Цената на Стоката съгласно потвърдена Поръчка по посочена от Продавача в Сайта банкова сметка, преди получаване на поръчаната Стока. Купувачът следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносната бележка, в което като основание за плащане е посочен номерът на Поръчката, на имейл [   ], а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения имейл: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на Поръчката; имена и телефонен номер за контакт;

c)         Плащане с дебитна или кредитна карта – Купувачът заплаща Цената на Стоката с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.

7.6        Когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път, ако в срок до 2 (два) дни от потвърждаване на Поръчка, Цената на Стоката не е получена по банковата сметка на Продавача, Поръчката се счита за автоматично отменена и Продавачът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

7.7        При забава на плащане на дължима сума или част от нея съгласно тези Общи условия по издадена от Продавача фактура, Купувачът дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху просрочената сума до окончателното й плащане, освен в случаите, когато писмено е уговорено друго.

7.8        Купувачът и Продавачът могат да договорят различни условия и срокове за плащане в допълнително споразумение помежду им. В случай, че такъв срок не е уговорен писмено, Купувачът следва да извърши плащането предварително - преди приемането на Стоката или най-късно в срока, посочен в издадената от Продавача фактура за дължимата сума.

7.9        Продавачът издава фактура за дължимата Цена на Стоката и/или други суми, които се дължат от Купувача за направена от него Поръчка съгласно Общите условия.

7.10      Освен ако не заяви изрично друго, с приемане на Общите условия Купувачът:

a)         се отказва от получаването на хартиени фактури, които Продавачът издава при продажба на Стоки;

b)         се съгласява да получава фактури, издадени от Продавача в електронен формат (електронни фактури) за закупените от Купувача Стоки чрез изпращане на фактурите по имейл на електронен адрес, посочен от Купувача в Профила на Купувача. Съставените от Продавача фактури в електронен вид, отговарят на изискванията на Закона за счетоводството и са данъчно признати документи в законна форма. Подпис и печат на съставителя не са задължителен реквизит на фактурата съгласно член 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.

7.11      Срокът за издаване на фактура от Продавача е не по-късно от 5 дни от датата на доставката на Стоката, когато Цената на Стоката се заплаща при нейната доставка с наложен платеж. При авансово плащане срокът за издаване на фактурата е не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането от Продавача. При извършване на две или повече доставки на Стоки на един Купувач в рамките на един календарен месец Продавачът може да издаде една сборна фактура, в която се посочват данни за всяка отделно извършена доставка. Сборната фактура се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем.

8. Доставка на Стоки

 8.1        Доставки на Стоки се извършват с куриер/превозвач на територията на Република България, както следва: от понеделник до петък в периода от [   ] ч. до [   ] ч. Куриерите/превозвачите, които извършват доставките на Стоки, се избират по преценка на Продавача и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Купувача, стига това да не влияе на начина и срока на доставка.

8.2        Разходите за транспорт, свързани с доставката на Стоките до адреса на Купувача, определен в Поръчката (Цена на Доставката), не са включени в посочената в Сайта Цена на Стоките.

8.3        Освен ако не бъде уговорено друго,Цената на Доставката се заплаща допълнително от Купувача в момента на доставката на Стоката на куриера/превозвача, извършващ доставката.

8.4        Цената на Доставката се изчислява при извършване на Поръчката съобразно тарифата на куриера/превозвача, извършващ доставката и се потвърждава от Купувача заедно със завършване на Поръчката. С потвърждаване на Поръчката Купувачът се задължава да заплати и Цената на Доставка съгласно Общите условия.

8.5        Купувачът не дължи заплащане на Цената на Доставка, когато направената от него Поръчка е за Стоки на обща стойност над [   ]лева с ДДС.

8.6        Стоките се доставят до посочен от Купувача адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Купувача на ръка срещу подпис. Когато поръчаните Стоки са с общо тегло над [   ] кг., те се доставят само до входа на сградата, в която се намира адресът за доставка. В случай, че Купувачът желае такива Поръчки (със Стоки с общо тегло над [   ]кг.) да бъдат доставени до входната врата на неговите помещения, то следва да заплати допълнителна такса съгласно тарифа на куриера/превозвача.

8.7        При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Купувача адрес в Поръчката, не по вина на Продавача и/или куриера/превозвача (напр. в случай на грешен адрес; в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Купувачът следва да се обади в срок до [   ] работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на Продавача и/или куриера/превозвача, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Продавачът се освобождава от задължението си да достави поръчаните Стоки. В този случай като санкция за неизпълнението от страна на Купувача, Купувачът е задължен да заплати на Продавача [   ]. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Купувачът неоснователно откаже да приеме дадена доставка.

8.8        Сроковете за доставка на Стоките са, както следва:

a)         За доставка до адрес в рамките на гр. София - [   ]работни дни;

b)         За доставка до други населени места – [   ]работни дни.

8.9        Във всички случаи Продавачът има право да удължава посочените срокове за доставка с до [   ]работни дни, за което Купувачът дава съгласието си при завършване на Поръчката, след натискане на бутона „Завършване на поръчката”. Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани допълнително и при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

8.10      При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на потвърждение на електронната поща на Купувача съгласно т. 5.8 от Общите условия, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане. При избрано плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Стоката по банковата сметка на Продавача.

8.11      Продавачът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Продавача обстоятелства.

8.12      При предаване на доставената Стока Купувачът или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Купувача адрес за доставка.

8.13      При извършване на доставката Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Купувача и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци (външни видими дефекти - повреди, удари и други щети) или липса на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, Купувачът незабавно информира лицето, извършващо доставката, за което се съставя протокол за щети в присъствието на куриера/превозвача. В допълнение Купувачът незабавно уведомява Продавача на имейл [   ],прилагайки съответната фактура за закупените Стоки или посочвайки нейния номер и дата. Ако Купувачът не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни качествени и количествени несъответствия и недостатъци, включително липсата на някой от придружаващите Стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

8.14      При приемане на пратката със Стоките от Купувача без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/превозвача при получаването на пратката и Продавачът не бъде незабавно уведомен от Купувача на имейл [   ], Купувачът губи правото си да иска привеждане на Стоката в съответствие с договора за продажбата.

 9. Гаранция на Стоките

  9.1       Всички Стоки от Сайта, за които това се изисква от действащото законодателство и за които се предлага гаранционен срок, се предлагат за продажба с гаранция от производителя съгласно закона и търговските политики на производителите. Без гаранция се предлагат за продажба категориите Стоки, които поради естеството си не могат да имат такава.

9.2       Стоките, които се предлагат за продажба на Сайта, са нови и в оригинална опаковка.

9.3       Когато гаранционните карти на Стоките, съдържащи условията на гаранцията от производителя, са издадени директно от производителя на хартиен носител, Стоките се предлагат за продажба и се доставят на Купувача заедно с гаранционните карти, които се намират вътре в тяхната опаковка/кутия.

9.4       Освен в случаите по т. 9.3, гаранционните карти, съдържащи гаранциите от производителя на Стоките, са в електронен формат и са общодостъпни за Купувачите чрез Сайта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

9.5       При констатирана липса на гаранционна карта на Стока в Сайта или в опаковката на Стоката, Купувачът следва да уведоми Кооперация Панда по имейл на електронен адрес [  ] в срок до [  ] от получаване от Купувача на доставката на Стоката. В случай, че уведомлението за липсващата гаранционна карта не бъде получено в рамките на този срок, Кооперация Панда не носи отговорност за нейното осигуряване.

9.6        Гаранционните карти за Стоките съдържат информация относно гаранционните условия и гаранционния срок, както и сервизните центрове (оторизирани сервизи), които осигуряват поправка на Стоките в гаранционния срок.

9.7       Поправката/ремонтът на Стоки в рамките на гаранционния срок се извършва съгласно условията на гаранцията, предоставена от производителя на Стоките. Освен ако друго не е предвидено в гаранционната карта на Стоката, при необходимост от поправка/ремонт на Стоката в гаранционния срок, Купувачът следва за своя сметка да занесе закупената Стока до посочения в гаранционната карта адрес на сервиза, както и да си получи обратно от там ремонтирания продукт.

9.8       Цялата информация относно предлаганите за продажба Стоки включително, но не само, технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната Стока. Освен, ако самият той не е производителят на Стоката, Продавачът не носи, каквато и да е отговорност, за неправилно или неточно представена информация, невярна информация, представена по заблуждаващ начин, за разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

9.9        Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да извършва рекламации на закупени чрез Електронния магазин Стоки по правилата на ЗЗП, като в допълнение следва да уведоми Продавача на имейл [   ] за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура за закупените Стоки или посочвайки нейния номер и дата.

9.10      Съгласно член 105 и следващите от ЗЗП Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Продавачът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

10. Защита на личните данни и поверителност

  10.1      Кооперация Панда е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни.

10.2      При регистрацията на Профил на Купувача в Сайта Купувачът се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от заявлението за регистрация. Кооперация Панда може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Профил на Купувача.

10.3      Със завършване на регистрацията на Профил на Купувача и приемане на Общите условия, Купувачът дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при регистрацията и/или поръчването на Стоки и които съответно е променил/допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Кооперация Панда за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; създаване и управление на Профила на Купувача; установяване на контакт с Купувача; обработка на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Продавача и Купувачите, включително изпращане на съобщения с уведомление за статуса на доставките или в случай, че възникнат проблеми с доставката на поръчаните Стоки; измерване на ефективността на услугите на Продавача; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали като бюлетини и каталози, информация за продукти на Продавача и друга подобна информация по поща, телефон и/или имейл; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия Купувачът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, Кооперация Панда може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Кооперация Панда си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си (в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките).

10.4      На основание член 34а от Закона за защита на личните данни Купувачите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Купувачът може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг и да се откажете от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Продавача, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати съобщение за това на имейл [   ].По същия начин Купувачът може да се свърже с Кооперация Панда и в случай на неоторизирано попълване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

10.5      С приемането на Общите условия Купувачите изрично дават съгласието си Кооперация Панда да им изпраща на предоставените от Купувача адрес, имейл и телефон за контакт, посочените в т. 10.3 от настоящия Раздел X. търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия.

11. Други разпоредби

11.1      Споровете, възникнали във връзка с настоящите Общи условия, се решават по взаимно съгласие между страните, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

11.2      За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

11.3      Споровете между Клиенти, които имат качеството на потребители съгласно ЗЗП и Продавача, породени във връзка с дейността на Продавача във връзка с продажба на Стоки чрез Електронния магазин, попадат в обхвата на дейност на Обща Помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). Към настоящия момент Продавачът не е поел ангажимент да участва, нито има задължението да използва органи за алтернативно решаване на спорове, включително комисията по предходното изречение.

11.4      Купувачът е уведомен, че Сайтът използва бисквитки (cookies) и е съгласен с Политиката на Кооперация Панда за използването на „бисквитки” или други подобни инструменти с цел подобряване на функционалността на Сайта. Следващият текст обяснява как се прави това.

Бисквитките са малки текстови файлове, които Сайтът може да запише на потребителския компютър или мобилно устройство, когато последният посещава страница на интернет адрес http://www.usg.bg. Бисквитката помага на Сайта да разпознае потребителското устройство следващия път, когато то посети интернет страницата. С термина бисквитки се назовават всички файлове, които събират информация по този начин.

Някои бисквитки съдържат лична информация – например, при натискане на бутон „Запомни ме", когато Купувачът влиза в профила си, бисквитката ще запомни потребителското име. Повечето бисквитки не събират информация, която може да идентифицира посетителя на сайта, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до сайта и какво е тяхното местоположение. Всички съвременни браузъри позволяват да бъдат променяни настройките за бисквитки, както и да бъде забранено тяхното използване. Спирането на бисквитките може да наруши нормалната работа на Сайта.

11.5      Кооперация Панда полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не носи отговорност за нейната изчерпателност и достоверност.

11.6      Кооперация Панда не носи отговорност в случай че Купувачът няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина, включително, но не само, непреодолима сила, независещи от Кооперация Панда причини като напр. технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др. Кооперация Панда не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

11.7      Кооперация Панда си запазва правото да редактира съдържанието на Сайта и Електронния магазин и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

11.8      Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове, включително такива, които имат отношение към предлаганите Стоки. Кооперация Панда не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

11.9      Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта, остават собственост на Кооперация Панда или нейните лицензодатели. Всяко използване на Сайта или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Купувача, е забранено без разрешение от Кооперация Панда. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

 Приложение № 1         Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 Настоящите Общите условия са приети от Управителния съвет на Кооперация „Панда” и са в сила от [  ], като са изменяни впоследствие на [  ]. Общите условия са последно актуализирани на [  ] 2016 г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Кооперация „Панда”актуализира публикуваните на Сайта Общи условия, които стават задължителни за Купувача и Продавача от момента на публикуване на съответната актуализация.